Serveis Gestionats

Infraestructures, seguretat i suport a l’usuari

Serveis Gestionats

Infraestructures, seguretat i suport a l’usuari

Prestem Serveis Gestionats 24×7 d’Infraestructures, Seguretat i Suport a l’usuari per a garantir la disponibilitat i seguretat del seu entorn amb una atenció personalitzada.

 • Serveis de monitorització IT
 • Serveis d‘operació IT
 • Serveis d’administració IT
 • Serveis de Seguretat gestionada (VSOC)
 • Serveis de Helpdesk

Infraestructura de servei

NexTReT posarà a disposició el servei d’eines per a la gestió de el coneixement, així com eines que permetin l’avaluació objectiva de l’estat i nivell de servei ofert.

Aquestes eines, són:

ITRS OP5 Monitor

Eina de monitoratge central, basada en el motor de Nagios. L’equip de Servicedesk monitora constantment la consola ITRS OP5 Monitor.

Freshservice

Eina de ticketing en la qual es registraran totes les incidències, peticions o canvis, que es produeixin dins del marc del servei. Els SLA’s es generen a partir d’aquesta eina.

Sharepoint

Es recollirà tota la gestió documental associada al servei, així com els informes i actes de reunions, facilitant la gestió de procediments i la gestió del coneixement entre les diferents parts implicades.

Team Pass

Gestió segura de contrasenyes d'accés a sistemes client.

Serveis de monitorització IT

Servei de monitoratge per a conèixer l'estat TI i gestionar les incidències que puguin sorgir, ja siguin a partir d'alertes de l'eina de monitoratge utilitzat o peticions de servei.

 • Monitoratge: Monitorar la infraestructura del client amb tots els elements definits. (Infraestructura física de CPD, Infraestructura de virtualització, Comunicacions, Servidors, Aplicacions, Etc.)

 • Operació: Vigilància permanent de l'estat de la xarxa

 • Reporting i Seguiment: Obtenció d'indicadors de rendiment dels equips, presentació d'informes mensuals sobre la situació, propostes de millora, manteniment de la CMDB, Etc.

Serveis d’Operació IT

L'Operació 24x7, es defineix com un servei de Nivell 2 multidisciplinari amb capacitat de resolució tècnica en horari continu 24x7. Està format per enginyers especialistes que treballen per a resoldre les incidències dels entorns tecnològics del client.

Les incidències seran gestionades en horari 24x7, els 365 dies de l'any (In-situ o remot segons sigui procedent).

Serveis d'Administración IT

El Servei de suport preventiu i evolutiu d'infraestructures es configura com un centre de suport multi tecnològic a mode d'un nivell més d'escalat del servei perquè els tècnics de nivell 2 puguin escalar les seves consultes, incidències o peticions.

NexTReT contempla que aquest Servei estigui dedicat a la millora contínua dels processos i eines.

Entre les activitats del Servei de Suport podem destacar:

 • Avaluar el rendiment i les prestacions del sistema actual amb la finalitat d'aconseguir la màxima productivitat i contemplar requisits futurs.

 • Anticipar i resoldre problemes que poguessin afectar el funcionament dels sistemes i les seves aplicacions.

 • Establir una supervisió continua de les activitats d'administració i gesti