Serveis gestionats de
desenvolupament d’Aplicacions

Serveis gestionats de desenvolupament d’Aplicacions

Serveis especialitzats en Microsoft Azure

Plataforma com a servei (PaaS) és un entorn de desenvolupament i implementació complet en el núvol, amb recursos que permeten lliurar tot, des d’aplicacions senzilles basades en el núvol fins a aplicacions empresarials sofisticades habilitades per al núvol. Igual que IaaS, PaaS inclou infraestructura (servidors, emmagatzematge i xarxes), però també inclou middleware, eines de desenvolupament, serveis d’intel·ligència empresarial (BI), sistemes d’administració de bases de dades, etc.

PaaS està dissenyat per a sustentar el cicle de vida complet de les aplicacions web: compilació, proves, implementació, administració i actualització. PaaS permet evitar la despesa i la complexitat que suposen la compra i l’administració de llicències de software, la infraestructura d’aplicacions i el middleware subjacents, els orquestadors de contenidors com Kubernetes, o les eines de desenvolupament i altres recursos. Vostè administra les aplicacions i els serveis que desenvolupa i, normalment, el proveïdor de serveis en el núvol administra tota la resta.

Serveis Application Management (AM)

NexTReT proporciona als seus clients equips tècnics que es responsabilitzen totalment o parcialment del cicle de vida de les aplicacions o d’entorns d’aplicacions, contemplant la fase de conceptualització, anàlisi funcional, disseny tècnic, construcció, proves, posada en producció, suport post-producció, documentació, traspàs de coneixement i manteniment posterior. D’aquesta manera, les àrees de IT de les companyies poden concentrar-se en el seu negoci i a satisfer les necessitats del seu client tant intern com extern.

Alguns exemples de Application Management podrien ser el manteniment d’aplicacions implementades sobre un stack tecnològic concret (ex. aplicacions desenvolupades en J2EE, aplicacions desenvolupades sobre SharePoint Onpremise i online, etc.) o el manteniment d’una aplicació concreta que presenta un nivell de complexitat o un nivell de criticitat elevats (ex. portal de venda online, intranet corporativa, etc.)

Oficines Tècniques

Les oficines tècniques en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions són equips d’especialistes en una tecnologia o tecnologies específiques o en una activitat concreta del cicle de vida de les aplicacions i que resulten transversals a tota l’àrea de desenvolupament. Amb un catàleg de serveis ben definit, l’objectiu és disposar d’equips tècnics altament especialitzats que puguin donar suport en diferents projectes simultàniament. D’aquesta manera s’aconsegueix elevar la qualitat de diverses activitats pròpies del cicle de vida de les aplicacions.

Podríem destacar, a mode d’exemple, les següents oficines tècniques: OT de gestió de projectes, OT d’arquitectura d’aplicacions, OT de QA, OT de disseny i maquetació, OT de tecnologies web, etc.