Escaneig i detecció de vulnerabilitats

Hem desenvolupat una potent solució que permet realitzar de manera senzilla anàlisis periòdiques de les vulnerabilitats existents en la infraestructura de l’organització.

Aquesta eina es troba empaquetada en una màquina virtual totalment configurada que pot desplegar-se de forma molt senzilla en la infraestructura de l’organització i segons les peticions realitzades realitzarà un escaneig de la xarxa en cerca de vulnerabilitats, generant alertes i informes de les vulnerabilitats detectades, així com la solució proposada per a solucionar-les.

L’escàner de vulnerabilitats permet detectar més de 50.000 vulnerabilitats en els sistemes i aplicacions, en els informes resultants, es mostraran les vulnerabilitats detectades, se’ls assignarà un nivell de criticitat, es farà una breu descripció d’aquesta i es proposarà si és possible una remediació detallada.