Auditories i anàlisis de seguretat i risc

Aconsegueixi un nivell òptim de seguretat

Auditories i anàlisis de seguretat i risc

Aconsegueixi un nivell òptim de seguretat

Aconsegueixi un nivell òptim de seguretat

Les auditories o anàlisis de Riscos constitueixen eines molt importants per a aconseguir un nivell òptim de seguretat en les organitzacions.

Oferim un ampli ventall de serveis especialitzats, relacionats amb l’anàlisi de riscos, i vulnerabilitats.

Auditories integrals de la seguretat de la informació

L’objectiu principal d’aquestes auditories és la d’elaborar una foto de l’estat actual de la seguretat de l’organització, a partir d’una anàlisi Integral de la seguretat. Entenent com a anàlisi integral de la seguretat: l’anàlisi i valoració del nivell d’implantació real de polítiques, processos i mesures de seguretat física i lògica de la informació, així com el compliment normatiu, que l’organització ostenta.

Auditories de vulnerabilitats

L’auditoria de vulnerabilitats permet identificar de manera ràpida les bretxes de seguretat que poden existir en la infraestructura o sistemes d’una organització. Oferim aquest servei en dos formats diferents:

Auditoria de vulnerabilitats sota demanda:
L’auditoria de vulnerabilitats té com a objectiu identificar, valorar, classificar i prioritzar les bretxes de seguretat de les aplicacions i infraestructura per a proporcionar una avaluació de les amenaces previsibles, les possibles solucions a aquestes vulnerabilitats i reaccionar de manera apropiada.

Auditoria contínua de vulnerabilitats:
Implementant una màquina virtual de disseny propi en la infraestructura del client, podem oferir un servei de monitoratge de vulnerabilitats, que permet realitzar de manera senzilla anàlisis periòdiques de la infraestructura de l’organització i detectar més de 50.000 vulnerabilitats en els sistemes i aplicacions.

Auditories de seguretat Web

La web és la primera carta de presentació digital de l’empresa, això fa que qualsevol atac contra la Web de l’organització és un atac directe contra la imatge i reputació d’aquesta. El nostre equip d’especialistes, realitzaran una auditoria sobre els seus sistemes, sotmetent-los a diferents proves que ens permetran identificar possible vulnerabilitats o problemes de configuració o actualització.

Pentesting/Hacking ético

En el nostre servei de Pentesting o Hacking ètic, realitzem una prova de penetració per a ajudar a determinar si el seu sistema o infraestructura és vulnerable als atacs avançats i si les defenses són les adequades.

 

La nostra prova de penetració, o Pentesting, es basa en un atac al seu sistema informàtic amb la intenció de trobar les febleses de seguretat, explotar-les i intentar obtenir accés a la seva infraestructura i informació de la mateixa manera que ho realitzaria un atacant avançat. Podem realitzar el Pentesting en format «caixa blanca» (on s’ofereix tota la informació de la infraestructura i sistemes) o caixa negra (on no es proporciona informació).